අප අමතන්න - Sichuan chinabase International trading co., ltd.

අපව අමතන්න

අප අමතන්න

අප අමතන්න

සමාගම:

Sichuan Chinabase International Trading Co., ltd.

ලිපිනය:

Triumph plaza, No.118 jitai 5th Road, high-tech zone, Chengdu city, sichuan province, China

දුරකථන:

028-85325771

විද්යුත් තැපෑල:

Whatsapp:

උදව් අවශ්යයි?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න