විදුලි ඇඳ කම්හල, සැපයුම්කරුවන් - චීනය විදුලි ඇඳ නිෂ්පාදකයින්