හදිසි ස්ථාන මාරු ස්ට්‍රෙචර් කර්මාන්ත ශාලාව, සැපයුම්කරුවන් - චීනය හදිසි ස්ථාන මාරු ස්ට්‍රෙචර් නිෂ්පාදකයින්