අතින් ඇඳ කම්හල, සැපයුම්කරුවන් - චීනය අතින් ඇඳන් නිෂ්පාදකයින්