අපේ ඉතිහාසය - Sichuan chinabase International trading co., ltd.
  • සමාගම පිහිටුවීම

  • සමාගම ආනයන අපනයන ව්‍යාපාර ආරම්භ කළේය

  • මහා පරිමාණ වෛද්‍ය උපකරණ ආනයනය සම්පූර්ණ කළා

  • වෛද්‍ය ඇඳන්වල අපනයන වටිනාකම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගියේය

  • රේගු පන්තියේ A ව්‍යවසායයක් ලෙස පිළිගෙන ඇත

  • 5 ක්‍රියාකාරී විද්‍යුත් වෛද්‍ය ඇඳ සැලසුම් සම්පූර්ණ කර සාර්ථකව පරීක්‍ෂා කරන ලදී

  • COVID-19 ඉතාලි රජයට සහාය දක්වයි

  • නව ඔටුන්න වසංගතයට එරෙහිව සටන් කරන්න, ක්‍රොඒෂියාවට පරීක්ෂණ ප්‍රතික්‍රියාකාරක සහ හෙද උපකරණ අපනයනය සම්පූර්ණ කරන්න

  • අපි පාරේ