ට්‍රොලි කර්මාන්ත ශාලාව, සැපයුම්කරුවන් - චීනය ට්‍රොලි නිෂ්පාදකයින්